ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines,
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T.,
gevestigd te ‘s-Gravenhage Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ‘s-Gravenhage d.d. 7 januari 2009

Artikel 1 Definities; Toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: HO Pieterse Giessen die onder de handelsnaam APT VERHUUR huurobjecten ter beschikking stelt en/of in verband daarmee diensten verleent.
Huurder: de wederpartij van Verhuurder.
Huurobject: het object dat de Huurder huurt van de Verhuurder.
Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met
betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen,
overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking
stelling van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door
Verhuurder.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden / Huurovereenkomst gelden
slechts indien zij schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen, en
gelden bovendien uitsluitend voor de Voorwaarden / Huurovereenkomst waarbij de
afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere
algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die
algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
aanvaard.

1.4 De Voorwaarden gelden ook voor andere Huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of
aanvullende overeenkomsten, waarbij Huurder en Verhuurder, dan wel hun
rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in
welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Verhuurder kan
door Verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat
Verhuurder de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

2.2 Opgaven en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of
resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

2.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in
de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand
zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

2.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van
verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk
aan Verhuurder te worden medegedeeld.

Artikel 3 Huurprijs en Zekerheid

3.1 Alle prijzen van de zijde van Verhuurder zijn exclusief BTW. De verschuldigde
BTW wordt apart in rekening gebracht.
Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Verhuurder
kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Verhuurder deze
ook apart aan Huurder in rekening brengen.

3.2 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan
Verhuurder het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de
waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder
na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder
verrekening met hetgeen Verhuurder van Huurder uit welke hoofde ook te vorderen
heeft.

3.3 Indien naar het redelijke oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder
daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder
onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van Verhuurder te
stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de
Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is
Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Betaling

4.1 Hetgeen Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij
contant bij Verhuurder, hetzij door overboeking naar een door Verhuurder aan te
geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht,
indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is
bijgeschreven op de bank- of girorekening in het vorige zin bedoeld.

4.2 Indien en voorzover (enig deel van de) huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen
datum is ontvangen, is Verhuurder, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of
overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5 % per maand over (het niet
betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de
berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele
maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan
Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere
overeenkomsten met Huurder.
Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde
nadere termijn hetgeen hij aan Verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is
Verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden.
Verhuurder kan voorts alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn
rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van Verhuurder tegen
Huurder minimaal €1250,-.

4.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde
rente, daarna ten laste van kosten, die Verhuurder in verband met tekortschieten van
Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste
van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven
de laatst vervallen termijn. Eén en ander geldt voor zover Verhuurder niet anders
bepaalt.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Huurder niet
toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts
is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van
enige tekortkoming aan de zijde van Verhuurder.

Artikel 5 Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter
beschikking stelling van het Huurobject door Verhuurder aan Huurder op het daartoe
overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van
Verhuurder, die, respectievelijk dat, Verhuurder aangeeft. Verhuurder geraakt ter
zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet
eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke
termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking
stellen en Verhuurder ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van
deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.

5.2 Indien Huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet
aan Verhuurder is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim.
Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de
eerste niet-afname, is Verhuurder gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het
Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Verhuurder aan
Huurder heeft aangezegd.

5.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient
Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te
onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze
uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden.
Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het
Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder
niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor
vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding
van schade.

Artikel 6 Gebruik

6.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen
onder meer inhoudt:
(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het
gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat Huurder het Huurobject gebruikt met inachtneming van de
aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of
anderszins verstrekt;
(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en,
voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse
onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform
de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van
beschadiging en / of verlies van het Huurobject;
(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop
het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden
gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de Verhuurder is
verkregen.

6.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van
de vergunning.

6.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins
aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Verhuurder.

6.4 Indien Verhuurder de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor
keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe
strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder
desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de
geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder
gebruikelijke werktijden.

6.5 Huurder dient zorg te dragen voor een veilig gebruik door uitsluitend hiertoe
voldoende geinstrueerde en/of opgeleide dan wel gecertificeerde personen, wat
ondermeer inhoud het werken volgens en toepassen van alle mondelinge en
schriftelijke verstrekte instucties, instructieboeken, handleidingen en wettelijk
voorgeschreven veiligheidsmiddelen en handelswijzen.

Artikel 7 Beslag; aanspraak van derden

7.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel
derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht
Verhuurder hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder
overeenkomstig de alsdan door Verhuurder te geven instructies te handelen.
Verhuurder is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter
beschikking te stellen.

7.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan Verhuurder
toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor Verhuurder, is
Huurder gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag
voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Gebreken

8.1 Onverminderd het in 5.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het
Huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in
ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken,
tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond
vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of
vergoeding van schade door Verhuurder.

8.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet
Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder
(tijdig) overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van
voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

8.3 Verhuurder zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het
Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik
of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de
beschadiging – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de
beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – zo spoedig mogelijk door
reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van
Verhuurder onverwijld ter beschikking van Verhuurder op een door deze aan te
geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van
Verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Verhuurder kan aan Huurder al
dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen.
De kosten van het herstel komen voor rekening van Verhuurder, behoudens indien en
voor zover Verhuurder aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan
Huurder is toe te rekenen.
Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd
met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van
derden voor wie verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

8.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het
Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan
één (1) werkdagen in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op
vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de
dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik
kan maken.

8.5 Indien (i) Verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe,
waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de
beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor
reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op
te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder
gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden
verlangd, en (iii) er door Verhuurder geen vervangend gelijkwaardig Huurobject ter
beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te
ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het
oordeel van Verhuurder genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten
van herstel heeft verstrekt, indien Verhuurder daarom op de voet van het bepaalde in
8.3, laatste zin, heeft verzocht.

Artikel 9 Verlies of vergaan van het huurobject

9.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht
geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject
onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder
alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te
verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een
beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van Verhuurder de huurwaarde op
dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.

9.2 Tenzij Verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject
een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de
Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter
in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder
het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de
Huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen
anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin de
huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het
gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

9.3 Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens
aan Huurder is toe te rekenen – bijvoorbeeld gebruik van het Huurobject in strijd met
wat van een goed Huurder verwacht mag worden -, komt schade die Verhuurder
dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade
berekend op basis van de vervangingswaarde.

Artikel 10 Teruggave na einde Huurovereenkomst

10.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan Verhuurder mededelen
dat het Huurobject weer ter beschikking van de Verhuurder staat. Na deze
mededeling draagt Verhuurder er zorg voor dat het Huurobject binnen een redelijke
termijn bij Huurder wordt opgehaald. In de periode gelegen tussen de mededeling en
het ophalen van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het
Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij
gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder
verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan Verhuurder door het
Huurobject aan Verhuurder ter beschikking te stellen op de plaats waar Verhuurder
het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking
heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag,
waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen
huurtermijn of anderszins eindigt.

10.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 10.1,
aan Verhuurder de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode
mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder
verricht.

10.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is
aangebracht, wordt eigendom van Verhuurder, die deswege generlei vergoeding aan
Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van Verhuurder om
hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te
verwijderen.

10.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en
datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of
aanmaning van de zijde van Verhuurder vereist is.
Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is
overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een
gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat Huurder tekortschiet in de
nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en
het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Verhuurder recht op
volledige vergoeding van alle schade, die Verhuurder lijdt als gevolg van het
tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject
op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is
Verhuurder alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de
plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder
zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

10.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan
is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Verhuurder
ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het
niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

10.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Verhuurder om
laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te
verkrijgen.

Artikel 11 Ontbinding Huurovereenkomst

11.1 Verhuurder is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien:
(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van
de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden.
(b) ten aanzien van Huurder om surséance van betaling dan wel het uitspreken
van het faillissement is verzocht;
(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of
geliquideerd;
(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke
kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(f) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder
redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.

11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de
Huurovereenkomst als bedoeld in 11.1.

11.3 Alle uit ontbinding, als sub 11.1 bedoeld, voortvloeiende kosten komen voor
rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van
Verhuurder opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade

12.1 Onverminderde het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de
aansprakelijkheid voor schade van Verhuurder jegens Huurder uit hoofde van of in
verband met (een) Huurovereenkomst(en) tussen Verhuurder en Huurder dat:
a. Verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten
en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van
een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk;
b. Verhuurder voor andere schade dan onder a. genoemd in totaal slechts
aansprakelijk te houden is tot een bedrag van maximaal €25.000,-. De eventueel door
Verhuurder aan Huurder verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger
zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Verhuurder in voorkomend
geval door verzekering is gedekt.
De onder a. en b. vermelde limieten gelden niet, indien Huurder aantoont dat de
schade, waarvoor Huurder Verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of
grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende
personen van Verhuurder.

12.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor Huurder schade voortvloeit of
naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Verhuurder eventueel
aansprakelijk is te houden, dient Huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval
binnen 10 dagen na die gebeurtenis, Verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk
middels aangetekend schrijven of per telefax in kennis te stellen. Laat Huurder een
tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit
de betreffende gebeurtenis.
Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens Verhuurder
vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt,
behoudens voorzover het schade betreft die conform het in de vorige alinea bepaalde
tijdig aan Verhuurder is gemeld.

12.3 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende
met door Verhuurder aan Huurder verhuurde Huurobjecten, behoudens voor zover
Huurder aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor Verhuurder mede
met inachtneming van het in 12.1 en 12.2 bepaalde jegens Huurder aansprakelijk zou
zijn, indien Huurder Verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze
vrijwaring omvat ook de kosten, die Verhuurder in verband met een aanspraak van
een derde moet maken.

Artikel 13 Verzekering

13.1 Indien Verhuurder het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging,
vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders
in deze Voorwaarden bepaalde, dat:
a. Huurder als een ‘goed huisvader’ voor het Huurobject dient zorg te dragen;
b. Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject
onverwijld mede schriftelijk aan Verhuurder dient te melden;
c. Huurder gehouden blijft aan Verhuurder de schade te vergoeden, die Verhuurder
als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt,
indien en voor zover de door Verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt,
bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of
het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder,
omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Verhuurder
heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg
van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

13.2 Alle schaden, welke bijvoorbeeld als oorzaak hebben aanrijding, en welke
bijvoorbeeld het gevolg zijn van slecht begaanbare paden of wegen, alles plaatsvindende op het grondgebied van de opdrachtgever, danwel op het grondgebied van
de persoon in wiens opdracht de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert, komen,
voorzover zij niet door de verzekering van Verhuurder worden gedekt, voor rekening
van de opdrachtgever.

13.3 De aansprakelijkheid van Verhuurder gaat nimmer verder en zal nimmer meer
bedragen dan het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekering van
Verhuurder wordt uitgekeerd.

13.4 De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor zorg te dragen dat Verhuurder bij het
uitvoeren van de aan hem opgedragen werkzaamheden op de terreinen alwaar de
werkzaamheden moeten worden verricht, niet wordt gehinderd door onbegaanbaarheid van deze terreinen, terwijl deze bovendien vrij dienen te zijn van obstakels
of andere versperringen en hindernissen. Tevens dient het werkterrein goed
bereikbaar te zijn.

13.5 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende verharding op alle plaatsen
waar Verhuurder met zijn machines en/of werktuigen werkzaamheden moet verrichten. Alle eventuele schaden door verzakking of instorting komen volledig voor
rekening van de opdrachtgever.

13.6 Verhuurder gaat ervan uit, dat op de terreinen van opdrachtgever dezelfde
betrekkelijke wetsartikelen van toepassing zijn, die gelden op openbare terreinen en
wegen, m.b.t. de verkeersregels
• Indien er zich boven het werkgebied kabels of andere opstakels bevinden, heeft de
opdrachtgever de verplichting aan Verhuurder de exacte hoogte te melden van deze
opstakels en/of kabels. Bovendien dient de opdrachtgever Verhuurder bij te staan
wanneer Verhuurder werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid van bovengrondse
kunstwerken dient te verrichten. Schade aan dergelijke kunstwerken is nimmer voor
rekening van Verhuurder.
• Wanneer er schade ontstaat aan ondergrondse leidingen en/of fundamenten ten
gevolge van verzakking door het hoge gewicht van het materieel van Verhuurder, is
deze schade niet aan Verhuurder toe te rekenen.
• Wanneer Verhuurder opdrachten verkrijgt van de opdrachtgever, welke opdrachten
bestaan uit het slopen en daarna storten van het vrijgekomen afval, gaat Verhuurder er
van uit, dat er voor deze goederen of produkten geen stortingsverbod geldt. Voor
eventuele schaden van welke aard dan ook, ook wegens “aantasting van het milieu”,
veroorzaakt door het slopen of storten van dergelijke produkten, is nimmer
Verhuurder, doch altijd de opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 14 Hoofdelijkheid

14.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van
de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk
verbonden jegens Verhuurder voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen

15.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan
respectievelijk doen overnemen door een derde. Verhuurder kan de toestemming
onder voorwaarden verlenen.

15.2 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en
verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te
dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de
rechten en verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst en deze algemene
voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden
overgedragen.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Indien tijdens de uitvoering van de Huurovereenkomst blijkt dat deze ten gevolge
van aan verhuurder niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar
is, heeft verhuurder het recht te vorderen dat de Huurovereenkomst zodanig
gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk is, behoudens wanneer die uitvoering door
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien verhuurder door overmacht is
verhinderd de Huurovereenkomst na te komen is verhuurder gerechtigd de uitvoering
van de Huurovereenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet worden
gehouden aan enige levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op
vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.

16.2 Voor verhuurder gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of
andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten haar schuld de tijdige nakoming
van de Huurovereenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als
zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, prik- en/of stiptheidsacties
en uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van
machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-,
export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen,
transportbelemmeringen, tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en
ander voor zover aan verhuurder met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt
is te maken. Eveneens als overmacht zullen gelden oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, oproer, staat van beleg, brand, ongeval of ziekte van personeel en
bedrijfsstoring.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de Huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag blijft buiten toepassing.

17.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de Huurovereenkomst ontstaan,
waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda [Zulks belet partijen
evenwel niet in onderling overleg een gerezen geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen,
welk in dat geval zal worden benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de Statuten van
de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel te ‘s-Gravenhage en welk, met
inachtneming van de Statuten van die Raad uitspraak zal doen.]